Тапсырма 12. Топырақтың жылжуға кедергісі (Кулон заңы).

Әдістемелік ұсыныстар: Байланыспаған топырақтардың жылжуға кедергісі. Негізгі беріктік мінездемелер. Топырақтарды жылжуға зерттеу үшін құралдар схемалары. Сусымалы топырақтардың жылжуға шекті кедергісі. Байланысқан топырақтардың жылжуға шекті кедергісі. Кулон заңы.

Негізгі әдебиет: 2 [109-111]

Тапсырма 13.Үргетас табаны бойынша кернеу (контактілі тапсырма).

Әдістемелік ұсыныстар: Жазық есеп жағдайда жүктелген кезінде кернеуді вертикаль және горизонталь осьтер бойынша бөлу және жазық есеп жағдайында негізі кернеуді анықтау. Кілмелі және қатты іргетастар табанына контактілі қысымның таралуы.

Негізгі әдебиет: 2 [124-125]

Тапсырма 14.Топырақтың өз салмағынан пайда болатын кернеу.

Әдістемелік ұсыныстар: Кернеуді топырақтың өз салма Тапсырма 12. Топырақтың жылжуға кедергісі (Кулон заңы).ғы бойнша бөлу мына жағдайларда: біртекті қабат, түрлі топырақтардың қат-қабаттануы, үлкен емес тереңдікте жер асты суларының болуы, су өткізбейтін топырақтың болуы.

Негізгі әдебиет: 2 [129-130]

Тапсырма 15.Беткей мен еңіс орнықтылығы.

Әдістемелік ұсыныстар: Жер платиналары, дамбалар, салу, себу, жер ғимараттарын жобалау кезіндегі беткей мен еңіс орнықтылығының мәні. ҚНжЕ-не сәйкес негіздерді есептеу қабілеті. Үйкеліс және тіркесуге не топырақ үшін еңіс орнықтылығы. Дөңгелек цилиндрлік беткей әдісімен құлама тұрақтылығын анықтау.

Негізгі әдебиет: 2 [138-141].

2.5. Студенттердің өзіндік оқытушының жетекшілігімен ж Тапсырма 12. Топырақтың жылжуға кедергісі (Кулон заңы).ұмысы шегіндегі сабақтардың жоспары (СӨОЖ)

Тапсырма 1.Минералдардың физикалық қасиеттері

Әдістемелік ұсыныстар: Химиялық құрамы бойынша минералдардың айырмашылығы. Физикалық қасиеттері бойынша минералдардың айырмашылығы. Ф.Моос бойынша минералдардың қаттылық шкаласы. Минералдардың классификациясы және таралуы.

Негізгі әдебиет: 1 [30-32]

өткізу формасы – тренинг, сұрау

Тапсырма 2.Негізгі жыныс құраушы минералдар.

Әдістемелік ұсыныстар: Минералдардың эндогендік, экзогендік және метаморфиялық қураушылары. Минералдардың химиялық құрамы және кристалдық құралымы.

Негізгі әдебиет: 1 [33-37]

өткізу формасы – тренинг, сұрау

Тапсырма 3.Магмалық тау жыныстары.

Әдістемелік ұсыныстар: Интрузивті (тереңдік), желілік, эффузиялық (тасылған) және пирокластикалық (вулканогендік - түйіртпекті). Магмалық тау жыныстарының контактілі және кеуектік текстурасы.

Негізгі әдебиет: 1 [37-40]

өткізу формасы – тренинг Тапсырма 12. Топырақтың жылжуға кедергісі (Кулон заңы)., сұрау

Тапсырма 4.Шөгінді тау жыныстары.

Әдістемелік ұсыныстар: Түйірпекті, хемогендік және органогендік шөгінді тау жыныстары. Шөгінді тау жыныстарының текстурасы, құрылысы.

Негізгі әдебиет: 1 [40-45]

өткізу формасы – тренинг, сұрау

Тапсырма 5.Метаморфиялық тау жыныстары.

Әдістемелік ұсыныстар: Құрылуына байланысты метаморфиялық тау жыныстарының текстурасы мен құрылысы.Негізгі әдебиет: 1 [45-47]

өткізу формасы – тренинг, сұрау

Тапсырма 6.Тау жыныстарының тектоникасы.

Әдістемелік ұсыныстар: Тау жыныстарының негізгі орналасу пішіндері. Шөгінді тау жыныстарының жатуының екінші ретті формалары. Тектоникалық қозғалыстардың түрлері. Жер қыртысының тектоникалық қозғалыстарының себептері жайлы кейбір гипотизалар.

Негізгі әдебиет: 1 [156-176]

өткізу формасы – тренинг, сұрау

Тапсырма 7.Жер асты суларының пайда болуы.

Әдістемелік ұсыныстар: Инфильтрациялы Тапсырма 12. Топырақтың жылжуға кедергісі (Кулон заңы).қ сіңу, будың тамшыға айналу түзілімдену, ювенилді жер асты сулары. Табиғаттағы судың айналуы. Топырақтың аэрация зонасындағы судың жағдайы. Жер асты грунт суларының тұру деңгейінің жағдайы.

Қосымша әдебиет: 7 [75-79]

өткізу формасы – тренинг, сұрау

Тапсырма 8.Топырақтардың мінездемелері мен физикалық қасиеттері.

Әдістемелік ұсыныстар: Топырақтардың физикалық механикалық, гидромеханикалық қасиеттері. Топырақтардың деформативтік, беріктілік мінездемелері. Сусымалы топырақтардың гранулометрлік құрамы. Сазды топырақтардың иілмелілік көреткіштері. Топырақтардың біртекті еместігінің коэффициенті. Сазды топырақтардың консистенция көрсеткіштері.

Қосымша әдебиет: 7 [87-105]

өткізу формасы – тренинг, сұрау

Тапсырма 9.Сазды және құмды топырақтардың деформациялық сипаттамасын аны Тапсырма 12. Топырақтың жылжуға кедергісі (Кулон заңы).қтау.

Әдістемелік ұсыныстар: Одометр мен стабилометрде сусымалы топырақтардың жылжу кедергісі көрсеткішін анықтау үлгінің тура жылжуы жағдайында топырақтардың кедергі көсеткіштерін анықтау. Топырақтардың сығылуының көрсеткіштері. Топырақтардың беріктілік коэффициенті.

Қосымша әдебиет: 7 [115-132; 137-145]

өткізу формасы – тренинг, сұрау

Тапсырма 10.Құрылыс қазан шұңқырларына судың ағуын есептеу.

Әдістемелік ұсыныстар: Инженерлі-геологиялық жағдайлардың қазан шұнқырларды құрғату есебін таңдау әдісі.

Негізгі әдебиет: 2 [48-50]

өткізу формасы – тренинг, сұрау

Тапсырма 11.Құрылыс сисауы жағдайын инженерлі-геологиялық бағалау.

Әдістемелік ұсыныстар: Топырақ түріне тайсанысты топырақтың толық аталуын анықтау. Топырақтардың жалпы деформациясы Тапсырма 12. Топырақтың жылжуға кедергісі (Кулон заңы). модулін, топырақтардың ішкі үйкеліс бұрышын, топырақтардың мешиікті тіркесуік және топырқтардың есептік қысымын СНиП-ке сәйкес белгілеу.

Қосымша әдебиет: 10 [3-8]

өткізу формасы – тренинг, сұрау

Тапсырма 12.Топырақтардың құрылымдық-фазалық деформациялануы.

Әдістемелік ұсыныстар: Топырақтарға сызықтық-деформациялық денелер теориясының қолданылуы. Топырақтардың қалдық деформациясы түсінігі.

Негізгі әдебиет: 2 [111-113]

өткізу формасы – тренинг, сұрау

Тапсырма 13.Ғимараттар негізінде топырақтардың 3 түрлі жұмыс фазасы.

Әдістемелік ұсыныстар: Топырақ беріктігі фазасы, жылжулар фазасы және топырақтың қирау фазасы. Критикалық жүктеме, шектеулі жүктеме.

Қосымша әдебиет: 7 [174-178]

өткізу формасы – тренинг, сұрау

Тапсырма 14.Соңғы шөгіділерді аны Тапсырма 12. Топырақтың жылжуға кедергісі (Кулон заңы).қтау әдістері.

Әдістемелік ұсыныстар: Негіздің деформациялану түрлері. Соңғы қалыңдықтың сызықтық-деформацияланатын қабат және әр қабат бойынша суммасын есептеу әдісімен іргетас негіздеррінің шөгідік есептеу. Эквивалентті қабат әдісімен шөгуді есептеу. Шөгуді уақыт бойынша есептеу.

Негізгі әдебиет: 2 [150-154]

өткізу формасы – тренинг, сұрау

Тапсырма 15.Қоршау конструкцияларына топырақтың қысымын анықтау.

Әдістемелік ұсыныстар: Тіреуші Ғимараттарға құмды топырақтардың активті және пасситі қысымын анықтау. Тіреуіш ғимараттарға байланыстарушы топырақтардың активті және пассивті қысымын анықтау.

Негізгі әдебиет: 2 [141-144].


documentafkvmfx.html
documentafkvtqf.html
documentafkwban.html
documentafkwikv.html
documentafkwpvd.html
Документ Тапсырма 12. Топырақтың жылжуға кедергісі (Кулон заңы).