МАЙНОВІ ТА ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ

7.1. За Академією закріплюються на праві оперативного управління земельні ділянки, будівлі, споруди, майнові комплекси, обладнання та інше державне майно, вартість якого відображається на її балансі.

Академія:

є суб'єктом права щодо усіх об'єктів інтелектуальної власності, які створені або створюються в процесі службової діяльності її працівників;

самостійно розпоряджується коштами та майном, здобутими від доходів з її господарської діяльності;

самостійно здійснює розподіл майна між своїми підрозділами, які мають права юридичної особи та мають свій баланс;

користується пільгами в оподаткуванні і сплаті зборів, які держава надає вищим національним закладам освіти;

може бути позивачем і відповідачем у суді.

Майно Академії, що закріплено на МАЙНОВІ ТА ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ правах користування і оперативного управління, не може бути предметом застави.

Відчуження майна, закріпленого Органом управління за Академією, здійснюється за погодженням з Органом управління в порядку, встановленому законодавством.

7.2. Академія має такі майнові права:

отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів державної влади, українських та іноземних підприємств усіх форм власності, організацій (в тому числі благодійних) та фізичних осіб;

створювати власні або використовувати за договором матеріально-технічні бази для проведення навчально-виробничої практики осіб, які навчаються в Академії, а також для власної господарської діяльності;

розвивати власну соціально-побутову базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних та культурних закладів;

здійснювати будівництво МАЙНОВІ ТА ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ, реконструкцію, ремонт основних фондів на умовах підряду або господарським способом;

спрямовувати кошти на будівництво або благоустрій соціально-побутових об'єктів, а також на соціальну підтримку педагогічних, науково-педагогічних та інших категорій працівників Академії та осіб, які навчаються в Академії;

відкривати рахунки у національній та іноземній валюті у банках;

користуватися банківськими кредитами.

7.3. Фінансування Академії проводиться на нормативній основі за рахунок державного бюджету, коштів замовників, а також додаткових джерел фінансування.

Додатковими джерелами фінансування є:

кошти, що одержані на покриття витрат на навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів;

плата за надання додаткових освітніх послуг МАЙНОВІ ТА ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ;

кошти, що одержані на покриття витрат на науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані Академією на замовлення організацій та громадян;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих та експериментальних майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

доходи від видавничої діяльності, виготовлення видавничої продукції та розповсюдження видавничої продукції;

доходи від надання медичних послуг і проводження медичних оглядів на професійну придатність та здійснювання медичної практики;

доходи від посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордон;доходи від здійснювання фізкультурно-оздоровчої та спортивній діяльності;

доходи від організування іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму та екскурсійної діяльності;

доходи від надання послуг МАЙНОВІ ТА ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ телефонного зв’язку;

доходи від надання послуг радіозв’язку (з використанням радіочастот);

доходи від надання послуг з ремонту, дефектації, агентування і фрахтування суден, перевезення вантажів та пасажирів морським та річковим транспортом, експедирування вантажів, морському туризму;

доходи від виготовлення і реалізації форменого одягу та іншої товарній продукції;

доходи від здійснення послуг громадського харчування та побутових послуг;

дотації місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

кредити і позики банків, дивіденди від цінних паперів та доходи від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних позабюджетних коштів;

добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від організацій, окремих громадян;

інші кошти, надходження яких не МАЙНОВІ ТА ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ суперечить законодавству.

Кабінет Міністрів України та Орган управління визначають обсяги фінансування Академії з Державного бюджету України та окремі нормативи матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення.

Академія відповідає за свої зобов'язання коштами, які є в її розпорядженні, у разі недостатності коштів відповідальність за ці зобов'язання несе власник.

Кошторис доходів і витрат Академії формується за джерелами (бюджетне фінансування, спеціальні кошти і інші джерела) та витратами (цільове направлення коштів), та затверджується ректором Академії.

Кошторис доходів і витрат структурних підрозділів Академії затверджує ректор Академії.

Напрямки фінансової діяльності розглядаються бюджетно-фінансовою комісією, і затверджуються ректором Академії.

Відповідальність за цільове використання коштів Єдиного кошторису доходів і МАЙНОВІ ТА ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ витрат несуть ректор та головний бухгалтер Академії.

7.4. Академія самостійно організує ведення оперативного та бухгалтерського обліку, забезпечуючи своєчасний та повний облік і зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей, що надходять із усіх джерел, їх цільове використання з поданням звітів, встановлених законом, до відповідних державних органів.

7.5. Академія має право:

проводити фінансово-господарську діяльність в Україні та за її межами;

відкривати рахунки у національній та іноземній валюті у банках за своїм вибором;

користуватись банківськими кредитами;

встановлювати нормативи фінансово-господарської діяльності всім структурним підрозділам;

приймати звіти та здійснювати поточний контроль за веденням бухгалтерського обліку та додержанням фінансової дисципліни у структурних МАЙНОВІ ТА ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ підрозділах;

здійснювати аудит своєї фінансово-бухгалтерської діяльності за рішенням ректора Академії.


documentaflbeeb.html
documentaflbloj.html
documentaflbsyr.html
documentaflcaiz.html
documentaflchth.html
Документ МАЙНОВІ ТА ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ