Скалярлық өрістің градиенті 4 страница

Толќындыќ теѕдеуге, бастапты жјне шеткі шарттарєа ќанаєаттанатын U(x,t) функцияныѕ тїрі

Кез келген уаќыттаєы стерженніѕ кез келген нїктесіндегі температура

U(x,t)= ќандай есептіѕ шешімі болады

Їзындыєы ішектіѕ екі шеті х=0 жјне х= нїктелерде бекітілген. Ішектіѕ бастапќы ауытќуы φ= x( -x), бастапќы жылдамдыєы 0 теѕ. U(x,t)=?

Їзындыєы ішектіѕ екі шеті х=0 жјне х= нїктелерде бекітілген, жјне тепе теѕдік ќалпынан х= нїктеде h аз ќашыќтыќќа тартылып кері жіберілді. U(x,t)=?

Їзындыєы ішектіѕ екі шеті х=0 жјне х= нїктелерде бекітілген. Ішектіѕ бастапќы ауытќуы U(x,0)= A Скалярлық өрістің градиенті 4 страница sin , бастапќы жылдамдыєы 0 теѕ. U(x,t)=?

Толќындыќ теѕдеуге, бастапты жјне шеткі шарттарєа ќанаєаттанатын U(x,t) функцияныѕ тїрі

Кез келген уаќыттаєы стерженніѕ кез келген нїктесіндегі температура

U(x,t)= ќандай есептіѕ шешімі болады

Їзындыєы ішектіѕ екі шеті х=0 жјне х= нїктелерде бекітілген, жјне тепе теѕдік ќалпынан х= нїктеде h аз ќашыќтыќќа тартылып кері жіберілді. U(x,t)=?

Їзындыєы ішектіѕ екі шеті х=0 жјне х= нїктелерде бекітілген. Ішектіѕ бастапќы ауытќуы φ= x( -x), бастапќы жылдамдыєы 0 теѕ. U(x,t)=?

Їзындыєы ішектіѕ екі шеті х=0 жјне х= нїктелерде бекітілген Скалярлық өрістің градиенті 4 страница. Ішектіѕ бастапќы ауытќуы U(x,0)= A sin , бастапќы жылдамдыєы 0 теѕ. U(x,t)=?

Толќындыќ теѕдеуге, бастапты жјне шеткі шарттарєа ќанаєаттанатын U(x,t) функцияныѕ тїрі

Кез келген уаќыттаєы стерженніѕ кез келген нїктесіндегі температура

теѕдеудіѕ аты

Сфералық координаттар жүйесіндегі Лаплас операторы

Остроградский-Гаусс теоремасы

Гельмгольц теоремасы

Стокс теоремасы

Шредингер теѕдеуі

Скалярлық өрістің градиенті

gradu =

./gradu/=

gradu=

gradu=

Шексіз ішек туралы есебіндегі бастапќы шарттар

U(x,0)=φ(x), ψ(x)

U(x,y,0)=φ(x,y), ψ(x,y)

U(x,y,z,0)=φ(x), ψ(x,y,z)

T φ(x)

T φ(x,y)

Шекті ішек туралы есебініѕ шекті шарттары:

U U

T T

жоќ

U Скалярлық өрістің градиенті 4 страница

U

Шексіз ішек туралы есебініѕ шекті шарттары:

жоќ

U U

T T

U

U

Бір жаєынан бекітілген ішек туралы есебініѕ шекті шарттары:

UU U

жоќ

T T

U

Градиент қандай шамаға қолданылады?

Скалярлық шамаға

Тұрақты векторлық шамаларға

Векторлық шамаға

Рангісі бірге тең тензорға

Рангісі екіге тең тензорға

Градиент қолданылған соң қандай шама шығады?

Векторлық

Cкалярлық

Рангісі нөлге тең тензор

Рангісі екіге тең тензор

векторының дивергенциясы

векторының дивергенциясы

Дивергенция қандай шамаға қолданылады?

Векторлық шамаға

Рангісі нөлге тең тензорға

Тұрақты шамаға

Рангісі екіге тең тензорға

Скалярлық шамаға

Ротор операторы қандай шамаға қолданылады?

Векторлық

Скалярлы Скалярлық өрістің градиенті 4 страницақ

Рангісі нөлге тең тензорға

Рангісі екіге тең тензорға

Тұрақты

Ротор операторы қолданылған соң қандай шама шығады?

Векторлық

Айнымалы

Скалярлық

Рангісі нөлге тең тензор

Рангісі екіге тең тензор

U(х,t) функциясының шекаралық шарттары қандай?

U(0,t)=0; U(l,t)=0

U(l,0)=0; U(0,t)=0

U(l,0)=0; U(l,t)=0

U(l,0)=0; U(0,0)=0

U(0,0)=0; U(l,0)=0

Ішек нүктелерінің бастапқы жылдамдығы нөлге тең,яғни ψ(x)=0 болғандағы Даламбер формуласы.

Ішек нүктелерінің бастапқы ығысуы нөлге тең,яғни φ(x)=0 болғандағы Даламбер формуласы.

λ параметрлерінің мәндері қандай?

Төменде келірілген те Скалярлық өрістің градиенті 4 страницаңдіктердің қайсысы дұрыс?

Төменде келтірілген теңдіктердің дұрысын көрсетіңіз?

Төменде келірілген теңдіктердің қайсысы дұрыс?

Төменде келірілген теңдіктердің қайсысы дұрыс?

Төменде келтірілген теңдіктердің дұрысын көрсетіңіз?

Төменде келтірілген теңдіктердің дұрысын көрсетіңіз?

Төменде келірілген теңдіктердің қайсысы дұрыс?

векторының роторы қалай анықталады?

φ(x,y,z) =xy+xz+yz скаляр өрістің градиентін тап

φ(x,y,z) =x2yz скаляр өрістің градиентін тап

φ(x,y,z) =x+xyz скаляр өрістің градиентін тап

φ(x,y,z) =lnr скаляр өрістің градиентін тап

φ(x Скалярлық өрістің градиенті 4 страница,y,z) =1/3r3скаляр өрістің градиентін тап

векторының дивергенциясын тап:

0

1

3

3х-2у

z+2

векторының дивергенциясын тап:

1

0

3

3х-2у

z+2

векторының дивергенциясын тап:

3

1

0

3х-2у

z+2

векторының дивергенциясын тап:

3х-2у

1

3

0

z+2

векторының дивергенциясын тап:

z+2

1

3

3х-2у

0

векторының роторын тап:

4(yz +xz +xy )

6yz -2(x+y)

0

-z

x +(x-y)

векторының роторын тап:

6yz -2(x+y)

4(yz +xz +xy )

0

-z

x +(x-y)

векторының роторын тап:

0

6yz -2(x+y)

4(yz +xz +xy )

-z

x +(x-y)

векторының роторын тап:

-z

6yz -2(x+y)

0

4(yz +xz +xy )

Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentafklnjd.html
documentafklutl.html
documentafkmcdt.html
documentafkmjob.html
documentafkmqyj.html
Документ Скалярлық өрістің градиенті 4 страница